Test Cottle'a


Abstrahując od zagadnień związanych z istnieniem czasu, mierzymy jego upływ i wykorzystujemy do porządkowania rzeczywistości. Co więcej nasze postrzeganie czasu może być różne i w zależności od miejsca w którym żyjemy lub też w którym się wychowaliśmy. Badania nad postrzeganiem czasu  w kontekście kulturowym i jego znaczenia, przeprowadził Tom Cottle. stworzył tzw. test kołowy, dzięki któremu możemy zaobserwować podejście do czasu w różnych kulturach. Test polegał na narysowaniu trzech okręgów obrazujących przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Odległość pomiędzy okręgami miała pokazywać zależności pomiędzy trzema wymiarami czasu. Natomiast wielkość okręgu,  obrazuje znaczenie poszczególnych wymiarów.
Po analizie testu wyodrębniono cztery konfiguracje:
  • Podejście Typowo rosyjskie do czasu: nie ma powiązania pomiędzy przeszłością, teraźniejszością a przyszłością, ale przyszłość jest znacznie ważniejsza od przeszłości i teraźniejszości
  • Podejście które reprezentują Japończycy to nakładanie się okręgów
  • Kolejne podejście przy którym okręgi zachodzą na siebie to podejście reprezentowane przez Niemców i Francuzów, choć inne znaczenie mają dla nich trzy wymiary czasu
  • Ostatnie podejście przy którym okręgi zaledwie się stykają jest podejściem typowym dla Belgów

Ćwiczenie
Proszę wyobraź sobie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość jako okręgi. Narysuj trzy okręgi, reprezentujące przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, i rozmieść je w sposób , który najlepiej ilustruje relacje pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Można posłużyć się okręgami o różnej średnicy. Proszę podpisać każdy okrąg, by wskazać, który przedstawia przeszłość, który – teraźniejszość, a który – przyszłość.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PROWADZENIA INTERESÓW W RÓŻNYCH OBSZARACH KULTUROWYCH

ROZPOZNAWANIE RÓŻNIC

Orientacja na przeszłość
Orientacja na teraźniejszość
Orientacja na przyszłość
1.       Mówi się o historii, pochodzeniu rodziny, firmy i narodu.
1.       Najważniejsze jest to co robi się teraz i co sprawia przyjemność.
1.       Dużo rozmów o perspektywach, potencjale, aspiracjach, przyszłych osiągnięciach.
2.       Źródłem motywacji jest chęć ponownego stworzenia złotego wieku.
2.       Nikt nie sprzeciwia się planom, ale rzadko są one realizowane.
2.       Z wielkim entuzjazmem planuje się i wybiera strategię.
3.       Okazuje się szacunek dla przodków, poprzedników i ludzi starszych.
3.       Żywe zainteresowanie obecnymi relacjami „tu i teraz”.
3.       Okazuje się duże zainteresowanie młodością i przyszłymi osiągnięciami
4.       Wszystko jest postrzegane w kontekście tradycji lub historii.
4.       Wszystko jest oceniane z punktu widzenia aktualnego wpływu i mody.
4.       Teraźniejszość i przyszłość są wykorzystywane, a nawet eksploatowane dla przyszłych korzyści.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PROWADZENIA INTERESÓW

Interesy ze zorientowanymi na przeszłość i teraźniejszość (wskazówki dla zorientowanych na przyszłość)
Interesy ze zorientowanymi na przyszłość (wskazówki dla zorientowanych na przeszłość i teraźniejszość)
1.       Należy podkreślać historię, tradycję i bogatą spuściznę kulturową tych z którymi prowadzi się interesy, traktując to jako dowód wielkiego potencjału.
1.       Należy podkreślać wolność, szanse i nieograniczone możliwości działania firmy i jej pracowników w przyszłości.
2.       Należy sprawdzić czy wewnętrzne relacje usankcjonują rodzaj zmian, do jakich chcemy zachęcić.
1.       Należy się przekonać, jakie podstawowe cele firma zamierza osiągnąć w przewidywalnej przyszłości.
3.       Wskazane przybliżone ustalenie daty przyszłych spotkań i niewyznaczanie ostatecznych terminów.
2.       Wskazane uzgadnianie konkretnych terminów ostatecznych. Nie ma co liczyć że praca zostanie sama zakończona dopóki samemu się tego nie załatwi.
4.       Dobrze jest zapoznać się z historią, tradycjami i tym, co kiedyś stanowiło chlubę firmy, oraz rozważyć, co można reaktywować.
3.       Dobrze jest zapoznać się z przyszłością, perspektywami i potencjałem  technicznym firmy oraz wyznaczać ambitne cele.

ROZPOZNAWANIE ORIENTACJI CZASOWEJ

Orientacja sekwencyjna
Orientacja synchroniczna
1.       Robi się tylko jedną rzecz na raz
1.       Jednocześnie robi się więcej niż jedną rzecz.
2.       Czas jest uchwytny i mierzalny
2.       Terminy spotkań określane są w przybliżeniu i uwzględniają dawanie czasu na inne ważne sprawy.
3.       Ściśle przestrzega terminów spotkań (planowanie z góry i punktualność).
3.       Harmonogramy są generalnie podporządkowane relacjom
4.       Relacje są generalnie podporządkowane harmonogramowi
4.       Silnie preferowane jest to, co podpowiadają relacje.
5.       Silnie preferowane jest trzymanie się pierwotnych planów
5.        

WSKAZÓWKI DLA ZARZĄDZAJĄCYCH I ZARZĄDZANYCH

Orientacja sekwencyjna
Orientacja synchroniczna
1.       Pracownicy czują się nagrodzeni i spełnieni, osiągając zaplanowane, przyszłe cele, jak w zarządzaniu przez cele.
1.       Pracownicy czują się nagrodzeni i spełnieni, kiedy osiągną lepsze stosunki z przełożonymi (klientami)
2.       Najważniejszą kwestią są ostatnie osiągnięcia pracowników oraz to czy można polegać na ich zobowiązaniach dotyczących przyszłości.
2.       Cały przebieg pracy zatrudnionego w firmie i możliwości na przyszłość są kontekstem, w którym ocenia się jego bieżącą aktywność.
3.       Należy planować karierę pracownika razem z nim, kładąc nacisk na poszczególne etapy, które powinno osiągnąć się w określonym czasie.
3.       Należy omawiać z pracownikiem jego aspiracje w powiązaniu z działalnością firmy, określając, w jaki sposób można je zrealizować.
4.       Ideałem jest linia prosta i najbardziej bezpośrednia, efektywna, oraz szybka droga do celu.
4.       Ideałem jest okrąg, w którym dawne doświadczenia, obecne szanse i przyszłe możliwości nawzajem się wzbogacają.
opracowanie: Artur Włodarczyk, fragment szkolenia "Wyciśnij Czas"

Komentarze